Gebruikersvoorwaarden gratis WiFi

Algemene voorwaarden

TPC Koersel vzw (de organisatie) biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
De organisatie is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren. Het gebruik van WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Wel is er een snelheidslimiet ingesteld om het gebruik van het draadloze netwerk minder te belasten en meerdere personen gelijktijdig te kunnen laten surfen voor normaal gebruik.
De organisatie kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde en houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de organisatie in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de organisatie een andere reden bestaat.
TPC Koersel vzw is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker

Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
TPC Koersel vzw (de organisatie) neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoirbaar zijn.
Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

Spamming and Invasion of Privacy – Intellectual Property Right Violations – Obscene or Indecent Speech or Materials – Defamatory or Abusive Language – Forging of Headers – Hacking – Distribution of Internet Viruses, Trojan Horses, or Other Destructive Activities- Facilitating a Violation of this Agreement of Use – Export Control Violations – Other Illegal Activities – Resale

De gebruiker verklaart de organisatie nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is TPC Koersel vzw niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij TPC Koersel vzw of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.
De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor de organisatie voortvloeiende schade.

De organisatie behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen door opnieuw in te loggen op het netwerk.

TPC Koersel vzw verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in de privacywet van 25 mei 2018 is vastgelegd.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.
Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van TPC Koersel samenhangen is het Belgische recht van toepassing.

Scroll naar boven